Proje Tanıtım Filmi


Kıymetli Eserler

Haritalar

92265
[Rumeli’de inşa edilmiş ve edilmesi mutasavver olan demiryollarının haritası].- Ölçek: 1:150 km.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 harita: aydınger üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; lejantlı; 65x108 cm.


92268
Memalik-i mahruse-i şahâne haritası/ Meşahir-i coğrafiyundan Henri Kiepert tarafından alınıp bu kere saye-i terakki-vaye-i hazret-i padişahîde Mühendishane-i Berri-i Hümayun Harbiye Müşiri topçu sınıfı şakirtlerinden Şamlı Vasfi bendeleri bi’t-tercüme Mekteb-i mezkuresinde tab ve temsil eylemiştir.- Ölçek:1:3.000.000.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1299.
1 harita: Osmanlıca baskı; renkli; lejantlı; 88x122 cm.


92269
Kiepert, Henri Carte générale des provinces Européennes et Asiatiques de l’Empire Ottoman (Sans l’Arabie)/ Dressée par Henri Kiepert.- Deuxiéme edition.- Ölçek: 1:3.000.000.
Berlin: Dietrich Reimer, 1892.
1 harita: Fransızca baskı; renkli; lejantlı; 94x129 cm.


92270
Seyyid Osman Nuri, Mekteb-i İdadiye-i Şahane Resim Muallimi Miralay [Bağdad, Diyarıbekir, Beyrut, Şam, Halep vilayetleri haritası]/ Mekteb-i İdadiye-i Şahane Resim Muallimi Miralay Seyyid Osman Nuri.- Ölçek: Kara saati hesabıyla 40 saat Osmanî ve Arabî mikyasıdır.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 harita: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 59x82 cm.


92276
Special map of Afghanistan and the adjacent countries connected with the Anglo-Russian difficulty, with inset maps of 1. Europe, 2. Asia, 3. South Western Asia, 4. India.
Edinburg: T. Ruddiman Johnston, [tarih yok].
5 pafta: İngilizce baskı; renkli; 90x57 cm.


92277
Beaupre, A.B.
Mappemonde divisée en deux heimspherès d’apres les nouvelles observations et augmentée des derniéres découvertes des plus célèbres voyageurs/ A.B. Beaupre; Revue par Pierre Tardieu.
Paris: A. BES et F. Dubreuil, 1859.
1 harita: İngilizce baskı; renkli; 60x88 cm.


92279
Yemen Vilâyeti haritası: Saye-i muvaffakiyet-vaye-i cenab-ı hazret-i padişahîde Yedinci Ordu-yı Hümayun Erkân-ı Harbiyesi tarafından bi’t-tersim bu defa Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi Beşinci Fünun Şubesinde müceddeden grav olunarak tab u temsil kılınmıştır.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1304.
1 harita: Osmanlıca baskı; renksiz; lejantlı; 244x112 cm.


92280
Rumeli-yi Şahane: Rusya Topografya Heyeti tarafından 1884 sene-i milâdiyesinde tersim olunan Rumeli haritası, saye-i terakkiyat-vaye-i hazret-i padişahîde Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesinde müceddeden grav edilerek tab u temsil olunmuştur.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1303.
1 harita: Osmanlıca baskı; renkli; lejantlı; 89x212 cm.


92283
Yemen vilayeti haritası: Saye-i muvaffakiyet-vaye-i cenab-ı hazret-i padişahîde Yedinci Ordu-yı Hümayun-ı Erkân-ı Harbiyesi tarafından bi’t-tersim bu defa Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi Beşinci Fünun Şubesinde müceddeden grav olarak tab u temsil kılınmıştır.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1304.
1 harita: Osmanlıca baskı; renkli; 242x110 cm.


92289
Şişli ve civarı ile Kağıthane tariki haritasıdır/ Mekteb-i Fünun-ı Harbiye-i Şahanelerinde harita tersimine memur Piyade Yüzbaşı Hasan Fehmi; Mekteb-i Fünun-ı Harbiye-i Şahanelerinde tahdit arazi muavini piyade kolağası İbrahim Halil b. Hamid.- Ölçek: 1:4000.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1304.
1 harita: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 80x122 cm.


92293
Sabuncu, Nahle
Suriye-Berrü’ş-Şam; Suriye Vilayeti haritası/ Nahle Sabuncu; Yusuf Efendi.
Beyrut: Emirgan Matbaası, 1889; 1297.
2 harita: Arapça ve Osmanlıca baskı; renkli; lejantlı; 115x61 cm.


92295
Memâlik-i Mahruse-i Şahanenin havi olduğu bilad ve mevaki-i askeriye beynindeki yollar ile bilad ve mevaki-i mezkurenin yekdiğerine olan miktarı mesafesini saat hesabıyla irae eder iş bu turuk ve mesafat haritası Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi Dördüncü Şubesince tertip olunarak Daire-i Mezkûr Matbaasında tab olunmuştur.
[yayın yeri yok]: [Daire-i Mezkûr Matbaası], 1309.
1 harita: Osmanlıca baskı; renkli; lejantlı; 75x103 cm.


92296
Çanakkale Boğazı haritası.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 harita: Osmanlıca baskı; renksiz; 106x81 cm.
Not: İskandil haritası.


92297
Çanakkale Boğazı haritası.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 harita: Osmanlıca baskı; renksiz; 106x81 cm.
Not: İskandil haritası.


92302
Bingazi Kasabasıyla liman ve civarının bu kere marifet-i acizanemle ahz u tersim olunan bir kıt’a harita-i mufassalasıdır: İş bu harita 9450 defa tevsi olundukta arz üzerinde kerhıyeti asliyesine vücu ve tevafuk eyler.- Ölçek: 1:1300 metre.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 harita: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 73x95 cm.


92303
[Trablusgarp Vilâyeti].- Ölçek: 1:12.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 harita: Osmanlıca baskı; 101x71 cm.


92304
Trablusgarp limanıyla şehir ve civarının bir kıt’a harita-i mufassalasıdır/ Ölçek: 1:1500 metre.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1303.
1 harita: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 114x170 cm.


92305
Arif, Erkânı Harp Kaymakamı
Anadolu ve Rumeli-yi Şahane’de vaki memleketlerin saat haritasıdır/ Yaveran-ı cenab-ı şehinşâhiden Erkân-ı Harbiye Kaymakamı Arif Bey kulları tersim eylemiştir.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 harita: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; lejantlı; 66x133 cm.


92307
Ali Şeref Paşa
Afrika: Saye-i terakkiyat-vaye-i hazret-i Gazi Sultan Abdülhamid Han Sani Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celilesi ruhsatıyla meşhur Haşet tarafından Fransa Cemiyet-i Coğrafiyye azalarından müteşekkil komisyona mahsus vasıtasıyla tanzim ettirmiş olduğu son defaki haritasının tercümesi olarak Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi Beşinci Şubesinden Memur Piyade Mirlivalarından Ali Şeref Paşa ve Binbaşı Muhittin Efendi marifetleriyle tersim olunmuştur.- Ölçek: 1:150.000.000.
İstanbul: Matbaa-i Amire, 1308.
1 harita: Osmanlıca baskı; renkli; 75x90 cm.


92308
Dacat, Ressam
[Anadolu ve Rumeli haritası]: Nafia Nezaret-i Celilesinde Tarik ve Maabir Baş Müfettişi Mösyö Biriyon’un taht-ı idaresinde olarak Ressam Dacat ve Hattat Ali Efendiler marifetiyle tersim ve tahrir olunmuştur.
İstanbul: Elhac Muhammed Emin Efendi’nin 1 numaralı matbaası, 1293.
1 harita: Osmanlıca baskı; renkli; 48x64 cm.


92310
Tarblusgarp şehriyle liman ve civarını irae eder bir kıt’a harita-i muntazamadır.- Ölçek: 1:3000.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1305.
1 harita: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 78x136 cm.


92313
[Ceziretü’l-Arab, Babü’l-Mendeb, ve Perim adasının haritası].- Ölçek: 1:20.000 metre.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
3 harita: bez üzerine Osmanlıca el yapımı; muhtelif ebatlarda.
İçindekiler:
1. harita: [Babü’l-Mendeb adası].- Ölçek: 1:20.000.- Bez üzerine Osmanlıca el yapımı, 58x63 cm.
2. harita: [Ceziretü’l-Arab haritası].- Ölçek: 1:5.500.000.- Karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 57x65 cm.
3. harita: Perim adası.- Ölçek: 1:20.000.- Bez üzerine Osmanlıca el yapımı; 33x40 cm.


92314
[Rumeli haritası: Erkân-ı Harbiye Umumiye Dairesi Beşinci Fünun Şubesi’nde müceddeden grav olarak tab ve temsil kılınmıştır].- Ölçek: 1:1.250.000.
İstanbul: [yayınevi yok], 1304.
1 harita: Osmanlıca baskı; renkli; lejantlı; 64x84 cm.


92316
Turuk ve mesafat haritası: Memâlik-i mahruse-i şahanenin havi olduğu bilad ve mevaki-i meşhure beynindeki yollarla mevaki-i mezburenin yekdiğerine olan miktar-ı mesafelerini saat hesabıyla irae eder, saye-i terakkiyat-vaye-i hazret-i şehinşâhide Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi Dördüncü Şubesince bi’t-tertip tersim edilmiştir.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1303.
1 harita: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; lejantlı; 67x100 cm.


92319
[Rumeli haritası].- Ölçek: 1:250.000.- Erkân-ı Harbiye Umumiye Dairesi Beşinci Fünun Şubesinde müceddeden grav olarak tab u temsil kılınmıştır.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1304.
1 harita: Osmanlıca baskı; renkli, 64x84 cm.


92320
Andriveau-Gaujon, E.
Nord de la Chine: Maukden/ E. Andriveau-Gaujon.- Ölçek:1: 1.000.000.
Paris: Dessiné, héliogravé et publié par le Service géographique de l’Armée, [tarih yok].
1 harita: Fransızca baskı; 95x170 cm.


92323
[Kafkasya haritası] = Kaukasus.- Ölçek: 1:5 werst.
Wien: R. Lechner’s K.K. Hof. & Univ. Buchh., 1883.
1. kısım: 10 pafta: Rusça baskı; renkli; 50x66 cm.


92324
[Kafkasya haritası] = Kaukasus.- Ölçek: 1:5 werst.
Wien: R. Lechner’s K.K. Hof. & Univ. Buchh., 1883.
2. Kısım: 10 pafta: Rusça baskı; renkli; 50x66 cm.


92325
[Kafkasya haritası] = Kaukasus.- Ölçek: 1:5 werst.
Wien: R. Lechner’s K.K. Hof. & Univ. Buchh., 1883.
3. Kısım: 9 pafta: Rusça baskı; renkli; 50x66 cm.


92326
[Kafkasya haritası] = Kaukasus.- Ölçek: 1:5 werst.
Wien: R. Lechner’s K.K. Hof. & Univ. Buchh., 1883.
4. Kısım: 10 pafta: Rusça baskı; renkli; 50x66 cm.


92327
[Kafkasya haritası] = Kaukasus.- Ölçek: 1:5 werst.
Wien: R. Lechner’s K.K. Hof. & Univ. Buchh., 1883.
5. Kısım: 10 pafta: Rusça baskı; renkli; 50x66 cm.


92329
Zeytun kasabasıyla civarının istikşaf usulüyle ahz olunan haritasıdır.- Ölçek: 1:10.000.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 harita: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 53x73 cm.


92334
Petermann, A.
Karte des Mittelländischen Meeres/ A. Petermann.- Ölçek: 1:3.500.000.
Gotha: Justus Perthes, 1887.
1 harita: Almanca baskı; renkli; lejantlı; 73x173 cm.


92335
Es-Seyyid Habip Osman, Yüzbaşı
Edirne vilayet-i celilesi dâhilinde kâin bi’l-umum emlâk-i mahsuse-i cenab-ı cihan-bani kıtaatını mübeyyin harita-i mahsusadır/ Ordu-yı Hümayun-ı Mezbur Süvari İkinci Fırkanın Altıncı Livası Erkân-ı Harbiyesi’ne Mülhak Yüzbaşı Es-Seyyid Habip Osman; İkinci Ordu-yı Hümayun Piyade Dördüncü Fırkanın Sekizinci Livası Erkân-ı Harbiyesi’ne Mülhak Yüzbaşı Mehmed Mustafa.- Ölçek: 1:100.000 metre.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1309.
1 harita: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; lejantlı; mühürlü; 180x365 cm.


92340
Ali Rıza, Mühendis, Mülazım-ı Evvel
Abraham Paşa’dan iştira buyurulan Çiflikât ile Tokat Çiflik-i Hümayunu’nun harita-i umumiyesi/ Mühendis Mülazım-ı Evvel Ali Rıza; Emlâk-ı Hümayun Mühendisi Mülazım-ı Evvel Seyyid Yusuf b. Süleyman; Emlâk-ı Hümayun Mühendisi Kaymakam İbrahim Edhem; Emlâk-ı Hümayun Mühendisi Kaymakam Muhammed b. Ahmed Arif.- Ölçek: 1: 20.000.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
21 pafta: aydınger üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; lejantlı; mühürlü; muhtelif ebatlarda.
İçindekiler: 1.Pafta: Beykoz’da emlâk-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden Sultaniye nam çalılığın haritasıdır, 2.Pafta: Beykoz’da emlâk-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden bulunan muntazam koru bahçesi, hane ve arsalar ile teferruatının ve dükkân ile bağ ve kayıkhanenin haritasıdır, 3.Pafta: Emlâk-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden Beykoz’da Karacaburun Caddesinde vaki Toptaşı nam mahalden Paşabahçesinde kâin harap hamam beynindeki Kılınç Dalyanı ile bir bab dalyan odası ve Sultaniye çayırındaki arsa ile kayıkhane mahallini gösterir haritadır, 4.Pafta: Beykoz’da emlâk-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden Arpacı Çiftliğinin bir kısmının haritasıdır, 5.Pafta: Beykoz’da emlâk-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden Arpacı Çiftliğinin bir kısmının haritasıdır, 6.Pafta: Beykoz’da emlâk-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden Sülükhane bahçesiyle kavaklı bahçe ve merbutu bulunan çalılık ve tarlanın haritasıdır, 7.Pafta: Beykoz’da Akbaba karyesinde emlâk-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden değirmen ile merbutu olan bahçe, çalılık ve tarlanın haritasıdır, 8.Pafta: Beykoz’da Akbaba ve Dereseki karyelerinde kâin emlâk-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden Ortalık Çiflik-i Hümayunuyla, Hamam Korusu ve bahçenin haritasıdır, 9.Pafta: Beykoz Poyraz karyesinde emlâk-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden 480 hisse itibariyle 390 hissesi emlâk-ı şahane ve mütebaki 90 hissesi Poyrazlı Cebehanecioğlu Seyyid Hasan ve Çakır Ahmed Ağalar ile ve Hamid Ağa varislerinin tasarrufunda olan Poyraz Çiftlik-i Hümayunu arazisinin haritasıdır, 10.Pafta: Beykoz kazası dâhilinde emlâk-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden Mustafa Paşa Koru-yu Hümayununun haritasıdır, 11.Pafta: Beykoz kazası dâhilinde Fener karyesinde vaki emlâk-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden olan arazi ile Hasan Hoca nam baltalığın ve nısfı hissesi Fenerli Seyyid ve Hamdi ve Salih Ağaların uhdesinde bulunan emlâk-ı şahane arazisinin haritasıdır, 12.Pafta: Beykoz kazası dâhilinde Anadolu Feneri karyesinde emlâk-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden Kabagöz Çiflik-i Hümayununun haritasıdır, 13.Pafta: Emlâk-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden Beykoz kazası dâhilinde Anadolu Feneri’nde vaki Timur Kavas Çiflik-i Hümayununun haritasıdır, 14.Pafta: Emlâk-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden Sivat Dere Çiflik-i Hümayunuyla İncir Köylü Ömer Ağa arazisinin haritasıdır, 15.Pafta: Emlâk-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden Beykoz da vaki Yapraklı nam diğeri Haydarpaşa Koru-yu Hümayunun haritasıdır, 16.Pafta: Beykoz da Anadolu Feneri’nde emlak-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden Afifi Menla müşterek İmad Efendi nam diğer Küçükkum Köyü Çiflik-i Hümayununun haritasıdır, 17.Pafta: Beykoz da Anadolu Feneri’nde emlak-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden Büyük Kumköyü namı diğer Çorbacıoğlu Çiflik-i Hümayununun haritasıdır, 18.Pafta: Emlak-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden Zeyisoğlu [Dimitri’nin] Çifliğinden Taşo ile müşterek arazinin haritasıdır, 19.Pafta: Emlak-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden Ali Birader karye civarında vaki emlak-ı hümayunu tarlalarıyla çayır ve meşe ormanı ve Yorgancı meşeliğinin haritasıdır, 20. Pafta: Beykoz kazası dâhilinde Riva karyesinde emlak-ı mahsuse-i cenab-ı cihan-baniden Paşamandıra ve Yorgancı Çiflikat-ı Hümayunuyla Ali Behader karyesi civarında vaki emlak-ı şahane arazisinin haritasıdır, 21.Pafta: Devletlû Abraham Paşa’dan bi’l iştira emlâk-ı mahsusen cenab-ı cihan-bani adadına ilave ve ilhâk buyurulan Beykoz’da vaki çiflikât ve arazinin harita-i hususiyeleriyle Tokat Çiflik-i Hümayun-ı ve coğrafya haritasından tertip ve tanzim edilen Beykoz’da vaki bi’l cümle emlâk-ı hümayunun mevaki ve vaziyetleriyle civarını gösterir harita-i umumiyesidir.


92337-1
Hüdavendigâr Vilâyetinde Mihalıç ve Kirmasti kazaları ile Karasi Vilâyetine tabi Kepsut nahiyesi dâhilinde vaki Çiflikât-ı Hümayunun mevkii ve mevziini irae eder 1:140.000 metre nisbetinde haritai umumiyesidir/ Emlâk-ı Hümayun Mühendisi Mülazım-ı evvel İbrahim Edhem; Emlâk-ı Hümayun Mühendisi Mülazım-ı evvel Es-Seyid Ahmed Arif; Erkân-ı Harp Binbaşılarından Mehmed Hulusi.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1300.
1 harita: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; lejantlı; mühürlü; 86x96 cm.


92342
Kiepert, H. Politische Schul-Wandkarte von Nord America = Kiepert’in mekteplere mahsus Amerika-i Şimali haritası/ H. Kiepert; R. Kiepert.- Ölçek: 1: 8.000.000. Berlin: Dietrich Reimer, 1891.
1 harita: Almanca baskı; renkli; 114x112 cm.
Not: Harita üzerine Osmanlıca el yazısı ile not alınmış.


92343
Kiepert, H.
Politische Wandkarte von Afrika = Kiepert’in mekteplere mahsus Afrika haritası./ H. Kiepert; R. Kiepert.- Ölçek: 1: 8.000.000.
Berlin: Dietrich Reimer, 1890.
1 harita: Almanca baskı; renkli; lejantlı; 120x118 cm.
Not: Harita üzerine Osmanlıca el yazısı ile not alınmış.


92344
Afrika haritası: Düvel-i muhtelifenin müstemlekâtlarıyla kıta-i mezkurenin vaziyet ü ahval-i coğrafya ve politikasını göstermek üzere Maiyet-i Seniye-i Mülûkâneleri Erkân-ı Harbiyesinde bi’t-tertip yalamur usulüyle tersim kılınmıştır.- Ölçek: 1: 5.000.000.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 harita: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; lejantlı; 164x188 cm.


92348
Sadık, Yüzbaşı
Halep ve Adana vilayetleri sevahilinin istikşaf haritasıdır: İş bu sevahil haritası Nizamiye Otuzyedinci Alayın Birinci Taburu Üçüncü Bölüğü Yüzbaşısı Sadık, Nizamiye Yirminci Liva Erkân-ı Harbiyesi'ne mülhak Mülazım-ı evvel Ahmed Sami ve Nizamiye Otuzsekizinci Alayın Üçüncü Taburunun Üçüncü Bölüğü Mülazım-ı evvel Mustafa Raşit Efendilerin marifetleriyle 1:50.000 nispetinde istikşaf usulü üzerine ahz u tersim kılınmıştır.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1312.
1 harita: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; mühürlü; 224x176 cm.


92349
Petermann, A.
Karte des Mittelländischen Meers in 8 Blättern = Bahr-ı Sefid sevahili haritası/ A. Petermann.- Ölçek: 1:3.500.000.
Gotha: Justus Pertes, 1888.
1 harita: karton üzerine Almanca baskı; renkli; lejantlı; 73x173 cm.
Not: Harita üzerine Osmanlıca el yazısı ile not alınmış.


92354
Nil-i mübarek havzasıyla Sudan ve Habeşistan kıtalarını ve Bahr-ı Ahmer sevahilini müş’ir haritadır.- Ölçek: 1:5.000.000. [yayın yeri yok]: Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi, 1302.
1 harita: karton üzerine Osmanlıca baskı; renkli; 63x50 cm.


92355
Girit ceziresi: Saye-i kemalât-vaye-i hazret-i padişahîde Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi’nin Beşinci Fen Şubesinde grav edilerek tersim ve tab olunmuştur.- Ölçek: 1: 292.000.
[yayın yeri yok]: Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi Matbaası, 1307.
1 harita: karton üzerine Osmanlıca baskı; renkli; 50x113 cm.


92356
Mısır-ı Süfla haritası: Mösyö Lenan de Belfoz tarafından icra olunan keşfiyat ve ameliyattan hâsıl olan malumat üzerine 1855 tarihinde Fransız Harbiye Dairesi’nde tersim edilip müehhiren 1882 tarihinde yalnız Süveyş Kanalı ve şimendifer hatları için bi tekrar muayene ve ikmal olunup bu kere saye-i terakkiyat-piraye-i hazreti hilafet penahide Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesinde grav olarak tab olunmuştur.- Ölçek: 1: 250.000.
[yayın yeri yok]: Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi, 1300.
1 harita: karton üzerine Osmanlıca baskı; renkli; lejantlı; 93x139 cm.


92358
Küre-i arzı teşkil eden kıta-i hamse ile bi’l-cümle denizler ve adalar ve vapur işleyen mahaller beynindeki tarik-i bahriye ile bazı memalik-i meşhure arasındaki mesafeler ve malumat-ı müfide-i saire-i havi olmak üzere saye-i terakkiyat-piraye-i cenab-ı padişahîde bu kerre Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi Beşinci Fen Şubesinde İngilizce haritalardan tercüme vesaire haritalardan dahi malumat-ı azıme ahz ve ilave edilerek grav usulüyle bi’t-tersim Daire-i Mezkure matbaasında tab ve temsil kılınmıştır.
[yayın yeri yok]: Daire-i Mezkûra Matbaası, 1308.
1 harita: karton üzerine Osmanlıca baskı; renkli; 105x157 cm.


92359
Belfort.- Ölçek: 1: 27.000.
[yayın yeri yok]: Mekteb-i Fünun-ı Harbiye-i Şahane Matbaası, 1305:1307.
1 harita: karton üzerine Osmanlıca baskı; renkli; 80x58 cm.
Not: Mekteb-i Fünun-ı Harbiye-i Şahane Matbaasında fotolitograf usulüyle tab edilmiştir.


92361
Mehmed Selâmi b. Ali, Binbaşı
Saye-i muvaffakiyet-vaye-i hazret-i padişahîde Edirne şehrinin dâhili taksimatıyla etrafında bulunan istihkâmat-ı muntazaman irae eder topografya-yı askeri haritasıyla vilayet-i celilenin sancak ve kaza taksimatlarını posta ve telgraf merakiziyle hudud-u telgrafiyelerini irae eder haritalarıyla dâhil-i vilayette bulunan selatin cami-i şerifleriyle bazı emakin-i askeriye-i mülkiyenin fotoğraflarını havi bir kıt’a albümü dahi defa-i salise olarak fazla malumatı havi ve ilaveli surette marifet-i çakeranemle ahz u tersim ve tertibi tanzim olunmuştur/ Edirne Mekteb-i Rüştiye-i Askeriyesi Resim Hocası Binbaşı Mehmed Selâmi b. Ali.- Ölçek: 1: 10.000.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1312.
1 harita: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; lejantlı; 166x150 cm.


92372
[Çiflikât-ı hümayunlara ait çeşitli harita fotoğrafları].
[yayınyeri yok]: Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Fotoğrafhanesi, 1312.
9 fotoğraf: siyah-beyaz; 37x47 cm.
İçindekiler: 1.foto: Adapazarı kazası dâhilinde Akyazı nahiyesinde Kuzuluk karyesi arazisi dâhilinde kâin Çiflikât-ı Askeriye’ye merbut Kuzuluk Kaplıcası (namı diğer Dağhamamı) mevkii ve arazisini irae eder haritadır [fotoğrafı], 2.foto: Çukurova Çiflik-i Hümayunu Anavarza mevkiinin haritası [fotoğrafı], 3.foto: Çukurova Çiflik-i Hümayununa mülhak Ereğli Yaylasının haritasıdır [fotoğrafı], 4.foto: Sultansu Çiflik-i Hümayunu şuebatından Osman Dede şubesinin haritasıdır [fotoğrafı], 5.foto: Sultansu Çiflik-i Hümayu’nun haritası [fotoğrafı], 6.foto: Adana haritası [fotoğrafı], 7.foto: Çukurova Çiflik-i Hümayunu’na mülhak Ereğli Yaylası haritası [fotoğrafı], 8.foto: Veziriye Çiflik-i Hümayunu haritası [fotoğrafı], 9.foto: Çifteler Çiflik-i Hümayunu harita resmidir.


92373
Kiepert, Richard
Politische Schul-wandkarten der Länder Europa’s: Scandinavien = Kiepert’in mekteplere mahsus İsveç, Norveç haritasıdır/ Richard Kiepert.- Ölçek: 1:1.500.000.
Berlin: Dietrich Reimer, 1887.
1 harita: karton üzerine Almanca baskı; renkli; lejantlı; 142x112 cm.
Not: Harita üzerine Osmanlıca el yazısı ile not alınmış.


92374
Kiepert, Richard
Politische Schul-wandkarten der Länder Europa’s: Russland = Kiepert’in mekteplere mahsus Avrupa-i Rusya haritası / Richard Kiepert.- Ölçek: 1:3.000.000.
Berlin: Dietrich Reimer, 1887.
1 harita: karton üzerine Almanca baskı; renkli; lejantlı; 142x112 cm.
Not: Harita üzerine Osmanlıca el yazısı ile not alınmış.


92337-2
Hüdavendigâr Vilâyet-i celilesine tabi Mihalıç ve Kirmasti kazaları dâhilinde vaki Çiflikât-ı Hümayunun arazisini 1:5000 metre nisbetinde irae eder haritadır/ Emlâk-ı Hümayun Mühendisi Mülazım-ı evvel İbrahim Edhem; Emlâk-ı Hümayun Mühendisi Mülazım-ı evvel Es-Seyid Ahmed Arif; Erkân-ı Harp Binbaşılarından Mehmed Hulusi.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1299.
2 pafta: karton üzerine bez, renkli, el yapımı, lejantlı; mühürlü; 336x300 cm.


92337-3
Hüdavendigâr Vilâyet-i celilesi dâhilinde Mihalıç kazasına tabi Cambaz nam karyede vaki Çiflik-i Hümayun arazisi hudutlarıyla hem civar bulunan kara arazisini 1:5000 mikyasında irae eder haritadır/ Emlâk-ı Hümayun Mühendisi Mülazım-ı evvel İbrahim Edhem; Emlâk-ı Hümayun Mühendisi Mülazım-ı evvel Es-Seyid Ahmed Arif; Erkân-ı Harp Binbaşılarından Mehmed Hulusi.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1299.
1 harita: karton üzerine, renkli, el yapımı, lejantlı; mühürlü; 150x144 cm.


92337-4
Hüdavendigâr Vilâyet-i celilesine tabi Mihalıç kazası dâhilinde Eskiler, Akçasığırlık, Etmekci ve Keçidere namlarıyla benan olan Çiflikât-ı Hümayunun arazisini 1:5000 metre nispetinde irae eder haritadır/ Emlâk-ı Hümayun Mühendisi Mülazım-ı evvel İbrahim Edhem; Emlâk-ı Hümayun Mühendisi Mülazım-ı evvel Es-Seyid Ahmed Arif; Erkân-ı Harp Binbaşılarından Mehmed Hulusi.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1299.
1 harita: karton üzerine bez, renkli, el yapımı, lejantlı; mühürlü; 180x170 cm.